1 Kush jemi ne?

transport01.com është  përgjegjës për informacionet tuaja personale që ne mbledhim dhe përpunojmë.

Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim në lidhje me përdorimin e informacionit tuaj personal, ju lutemi na kontaktoni me email në info@transport01.com

Ne jemi të angazhuar të punojmë me ju për të zgjidhur çdo pretendim apo çështje të fshehtësisë në mënyrë të drejtë.

2 Koment

Nëse keni lënë komente, mund të kërkoni të merrni një fajll që përmban të gjitha të dhënat tuaja personale. Ju gjithashtu mund të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale. Kjo nuk merr parasysh të dhënat e ruajtura për arsye administrative, ligjore ose të sigurisë

3 Adresses e-mail

transport01.com mund të dërgojë informacione për shërbimet e saj dhe ofertat aktuale në adresat e emailit të mbledhura si pjesë e shërbimeve të ofruara ose përdoruesve të regjistruar në shërbimin e njoftimeve. Përdoruesit kanë mundësinë për të ndaluar këtë shërbim në çdo kohë duke anuluar nga njoftimi i marrë që gjendet në emailin e marrë.

4 Informations personnelles que nous recueillons

transport01.com ruan të gjitha të dhënat e nevojshme për përdorimin e shërbimeve të ofruara per përdoruesit përmes formularëve në dispozicion.

Të dhënat personale që mbledhim janë si më poshtë:

– Të dhënat personale (emri, mbiemri);
– Detajet e kontaktit (numri i telefonit, adresa e postës elektronike, adresa postare ose numri i celularit);
– Natyra e nevojave tuaja (Profili dhe lloji i punës që duhet bërë);

Një ofertë transport në transport01.com, nuk nënkupton krijimin e një llogarie përdoruesi, prandaj mos kërkoni ndonjë fjalëkalim ose emër përdoruesi.

Ne gjithashtu të marrim informacioni teknike të grumbulluara në kompjuterin ose pajisjen tuaj mobile:

– Të dhëna se si përdoren shërbimet tona (data dhe koha, URL e mëparshme dhe e ardhshme, adresa IP, informacioni i shfletuesit që përdoret)
– Të dhënat e përmbajtura në cookies të dërguara nga transport01.com

Çdo dështim për të siguruar një informacion të tillë mund të parandalojë ose vonojë përmbushjen e detyrimeve tona.

5 Kohët e ruajtjes së të dhënave tuaja

Ne ruajmë në serverat tanë të dhënat personale të përdoruesve që kanë bërë një kërkesë për punë përmes formave tona online, kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave personale në serverët tanë është 90 ditë, këto të dhëna arkivohen pastaj.

Çdo dështim për të siguruar një informacion të tillë mund të parandalojë ose vonojë përmbushjen e detyrimeve tona.

6 Përdorimi i të dhënave

transport01.com përdor të dhënat e përdoruesve për qëllimet e mëposhtme:

Shfrytëzimi i shërbimeve: Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për të ofruar shërbimet që keni kërkuar.
Përmirësimi i shërbimeve tona: Ne analizojmë informacionin në lidhje me mënyrën e përdorimit të faqes tonë për të përmirësuar dhe zhvilluar marrëdhëniet e përdoruesit, në mënyrë që të kuptojmë dhe përmirësojmë çdo problem që haset në faqen tonë, duke përfshirë analizat e faqes.
Komunikimi me ju: Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale kur komunikojmë me ju, për shembull nëse japim informacion rreth ndryshimeve në termat dhe kushtet ose nëse na kontaktoni për ndonjë pyetje.

Respektimi i angazhimeve tona: Ne mund të ndajmë informacionet tuaja personale me ofruesit e palëve të treta, për shembull, të plotësojnë nevojat tuaja për kontakt me një profesionist dhe  të parandalojmë çdo abuzim.

7 Të drejtat tuaja për të dhënat tuaja personale

Ju keni të drejta të caktuara lidhur me të dhënat personale që na keni transmetuar, këto janë të drejta për tu qasur, korrigjuar, fshirë apo kundërshtuar përdorimin tonë të të dhënave tuaja personale ose për të marrë një kopje të dhënave në një format shfrytëzueshëm.

Ne ju ftojmë të na kontaktoni duke përdorur email adresen e dhënë më poshtë për të përditësuar ose korrigjuar të dhënat tuaja në rast të një ndryshimi ose nëse të dhënat personale që kemi rreth jush janë të pasakta. Kur ju keni dhënë pëlqimin tuaj për çdo përdorim të të dhënave tuaja personale, ju mund ta tërhiqni atë në çdo kohë.

Ju lutem vini re se ne mund të kërkojmë informata shtesë nga ju, ju lutemi na kontaktoni me email në info@transport01.com

8 Sigurimi dhe ruajtja e të dhënave

Ne zbatojmë masa sigurie fizike, teknike dhe organizative për të mbrojtur informacionin personal që ne përpunojmë në lidhje me shërbimet tona. Këto masa synojnë të sigurojnë integritetin dhe konfidencialitetin e vazhdueshëm të të dhënave tuaja personale.

Ne vlerësojmë dhe përditësojmë këto masa rregullisht. Megjithatë, asnjë sistem informacioni nuk është plotësisht i sigurt dhe ne nuk mund të garantojmë sigurinë absolute të të dhënave tuaja personale.

9 Cookies

Cookies janë fajlla të vegjël të dërguar nga serverat e transport01.com në shfletuesin e përdoruesit me qëllim që të ruhen atje. Përdorimi i cookies lejon transport01.com të njohë kompjuterin e përdoruesit gjatë vizitës së tij të ardhshme. Ekzistojnë dy lloje cookie:
– të përkohshme – fshihen menjëherë kur dritarja e shfletuesit është e mbyllur,
– të përhershme, të ruajtura për një periudhë më të gjatë.

transport01.com përdor cookies të përhershëm që të

– Analizoj përdorimin e shërbimeve,
– Shfaq reklamat në targetuara,
– siguroj që funksioni “të njohë këtë shfletues”.

Të dhënat e ruajtura në cookie janë anonime dhe nuk lejohen të kthehen në të dhënat personale të një përdoruesi.
Funksioni “njohu këtë shfletues” është një përjashtim, sepse në këtë rast, cookie është në të vërtetë e lidhur me të dhënat personale të përdoruesit. Por kjo është e mundur vetëm nëse përdoruesi e autorizon atë paraprakisht. Ky funksion mund të çaktivizohet në çdo kohë.

Përveç kësaj, cookies të përkohshme përdoren për të siguruar teknikisht shërbimin e kërkuar nga përdoruesi. Këto dosje janë anonime. Cookies gjithashtu mund të dërgohen nga ofruesit e palëve të treta. Përdoruesi i internetit që dëshiron të dijë më shumë për përdorimin e tyre duhet të kërkojë pyetjen drejt përdrejt te ofruesi i interesuar.

Cookies mund të parandalohen duke i ndalur në shfletuesin tuaj ose duke fshirë cookies ekzistuese (për më shumë informacion, shih funksionin e ndihmës së shfletuesit ose kushtet e përdorimit). transport01.com tërheq vëmendjen për faktin se përdorimi i disa prej shërbimeve të tij kërkon cookies për arsye teknike dhe prandaj janë të arritshme vetëm për përdoruesit që pranojnë këto cookie.

10 Ndryshime në Politikë

Ne mund të modifikojmë ose përditësojmë këtë Njoftim për Privatësi në çdo kohë. Nëse bëjmë ndryshime që ndryshojnë ndjeshëm mënyrën se si i trajtojmë të dhënat tuaja personale me kohë.

Përditësuar më 24.05.2018